Program

Dinosaurusi, Kosmos, Afrika, Insekti, Ljubav i rokenrol, Elektricitet ...

Ekologija – biram da recikliram

U okviru ovog programa djeca usvajaju vještine i znanja koja će im biti od koristi u svakom trenutku, od ušteda u kućnom budžetu, do uvida u potencijale energetski efikasnog ponašanja u sopstvenim domaćinstvima u budućnosti. Takođe, razvijaju ekološku svijest, kao i aktivan i odgovoran odnos prema svojoj okolini. U toku godine naglasak će biti na saradnji sa porodicom u prikupljanju raznovrsne ambalaže za recikliranje.

Životne vrijednosti

Djeca su danas širom svijeta izložena nasilju i lošem uticaju društva. Često se susreću sa nedostatkom poštovanja među ljudima i krizom vrijednosti. Zbog toga se svuda u svijetu pojavljuju programi koji uče djecu životnim vrijednostima. U okviru našeg programa o životnim vrijednostima obrađuju se sledeće teme: mir, poštovanje, ljubav, odgovornost, sreća, tolerancija, saradnja, poštenje, skromnost, jednostavnost i jedinstvo. Program se realizuje kroz niz radionica i aktivnosti kao što su: ideje za razmišljanje, zamišljanje, vježbe tišine, umjetničko izražavanje, aktivnosti samorazvoja, socijalne vještine i razvijanje vještina za stvaranje socijalne kohezije.

Zdravlje i prevencija

Ovaj program bavi se rastom i razvojem, mentalnim i emocionalnim zdravljem, ličnim zdravljem, porodičnim životom i zdravljem, ishranom, kontrolom i prevencijom bolesti, bezbjednošću i prvom pomoći, korišćenjem i zloupotrebom psihoaktivnih supstanci i društvenim zdravljem.

Čitamo zajedno

Senzitivni period za razvoj govora i jezika traje do šeste godine, što znači da djeca prije polaska u školu mogu sa najmanje napora da savladaju pisanje i čitanje. Cilj je da se djeca uvedu u ovu tako značajnu disciplinu spontano, sistematski, programom koji bi pratio individualne sposobnosti i sklonosti svakog od njih.

Sa djecom oko svijeta

Pored sticanja znanja, koje predstavlja najvažniji resurs današnjice, djeca kroz učenje o drugim kulturama bolje upoznaju sebe, uče se toleranciji i razvijaju kreativnost i spremnost za prihvatanje drugačijih običaja, vjerovanja i navika.

Podsticanje dječijeg samopoštovanja

Dijete koje ima visoko samopoštovanje zadovoljnije je i spremnije da se razvija, stiče znanja i stvara pozitivnu sliku o svijetu koji ga okružuje. Stepen samopoštovanja može se povećati ako se sistematski utiče na njegovu promjenu.

Jezik, jezik, e pa šta je...

Ciljevi dodatnog programa „Jezik, jezik, e pa šta je...“ su: podsticanje, podržavanje i pravilno usmjeravanje razvoja govora, bogaćenje rječnika, njegovanje pravilne artikulacije i diskriminacije glasova i kulture govora djeteta. Kroz interesantne teme i aktivnosti, djeca imaju priliku da jačaju svoje jezičke kompetencije. Neke od tema koje se obrađuju su: Brojanje na različitim jezicima, Dječaci, djevojčice i jezik, pisma, rebusi i tajne, jezik beba, da li Tom i Džeri mogu da govore?

Jako, jako davno

Kako bismo izašli u susret prirodnoj dječijoj radoznalosti i želji za saznanjima osmisli smo program u kome djeca uče kako su različiti pronalasci mijenjali svijet. Djeca će imati prilike da se upoznaju sa najvažnijim izumima (od točka do računara) i da putem ovog programa razvijaju naučno mišljenje kroz definisanje problema, postavljanje hipoteza, eksperimentisanje ...

Novinarstvo

Kroz ovaj program, djeca će razvijati i podsticati različite funkcije svog govora, bogatiti usmeno izražavanje, ali će se i opismenjavati. Program će ih pažljivo voditi od crteža ka slovima, a djeca će se, takođe, upoznati sa novinarskim poslom kroz osmišljavanje i pisanje vijesti iz zemlje i svijeta, intervjuisanje ...

Korektivna gimnastika

Fizička aktivnost na predškolskom uzrastu velika je potreba djeteta. U želji da se izađe u susret ovoj potrebi, ali i da se osigura pravilan rast i razvoj kroz preventivne i korektivne vježbe za djecu, jednom nedeljno organizuje se i program korektivne gimnastike. Profesorka fizičke kulture zadužena je za sprovođenje ove aktivnosti.